تصاویر

  • مقررات و ضوابط پذیرش پخش آگهی های رادیویی و تلویزی

فایل‌ها

  • مقررات و ضوابط پذیرش پخش آگهی های رادیویی و تلویزی

مقررات و ضوابط پذیرش پخش آگهی های رادیویی و تلویزیونی سال 1400

مقررات و ضوابط پذیرش پخش آگهی های رادیویی و تلویزیونی سال 1400