سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تعيين خط مشي برای پذیرش، توليد و نظارت برتولید و اجرای آگهی‌های بازرگانی و برنامه‌های تبلیغاتی درون ‌برنامه‌ای  ومشاركتي وتوزیع آنها درشبکه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران  برمبنای خط ‌مشی‌های کلی و ضوابط و معیارهای تعیین شده و واگذاری حق پخش ، بازاریابی و فروش آثار ، حقوق برنامه‌ای، محصولات و خدمات سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به اشکال و انحاء مختلف.تحقیق، بررسی، گردآوری، نياز سنجي ، تجزیه و تحلیل  .تعیین و تغییر تعرفه‌های تولید و پخش آگهی و برنامه‌های تبلیغاتی و برنامه ريزي و تدوین اصول و ضوابط فروش محصولات و خدمات سازمان، متناسب با شرایط زمانی و  اقتصادی. ایجاد ارتباط با بازار تولید و خدمات کشور و نياز سنجي و برنامه ريزي برای جذب، تولید و نظارت بر توليد و پخش آگهی و برنامه‌های تبلیغاتی و ايجاد متدها و روشهاي جديد.
بازاریابی، پذیرش، طراحی،تولید ونظارت برتوليدو اجرای آگهی‌های بازرگانی و برنامه‌های تبلیغاتی. کنترل محتوایی و فنی آگهی‌ها وبرنامه‌های تبلیغاتی درون‌برنامه‌ای براساس ضوابط مصوبفروش خدمات و آثار سازمان به متقاضیان از طریق کپی.انجام خدمات اداری و مالی مرتبط با فعالیت‌های پیش‌بینی شده در شرح مأموریت‌ها و وظایف اداره‌کل بازرگاني